PSONI koło w Częstochowie. Poznajmy się lepiej!

Projekt pn. „Życie to sztuka filmowa – moje emocje” finansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową.
PSONI Częstochowa
PSONI Częstochowa
Stowarzyszenie jest kontynuatorem działalności założonego w  1963 roku Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz kół tere­nowych, przemianowa­nego od 1984 roku na Krajowy Komitet Po­mocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym. Dotyczy to w szczególności kontynuowania członkostwa Komitetu Po­mocy Dzieciom Specjalnej Troski (od 1970 r.) w Międzynarodowej Lidze Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków prze­strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin. O działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Częstochowie można więcej przeczytać na stronie internetowej: psoni.czest.pl.